آرشیو رویدادها

پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز (15 الی 17 اسفند ماه 1396)